Cestovní ruch, volnočasové aktivity a infrastruktura

V oblasti cestovního ruchu a infrastruktury se zaměřujeme především na zpracování analýz obchodní efektivity a studií proveditelnosti včetně průzkumu poptávky a nabídky v daném regionu a segmentu trhu. Nabízíme spolupráci při přípravě dokumentů, koncepcí, projektů, programů v oblasti cestovního ruchu a infrastruktury včetně spolupráce architekta, projektanta, designera interiéru a stavby.

Své služby poskytujeme státním institucím, soukromým i veřejným subjektům v oblasti ubytovacích, gastronomických služeb a služeb infrastruktury v regionu.

Podnikatelský záměr nebo projekt vám posoudíme z pohledu jeho jednotlivých komponentů, vyhodnotíme jejich synergie a přínos projektu jako celku pro danou oblast nebo obec.

Poskytujeme i odbornou spolupráci při tvorbě projektů a veřejných zakázek.

Zaměřujeme se také na podporu rozvoje a udržitelnosti řemeslných činností v regionech, a to jak v segmentech řemeslné výroby a služeb tak i uměleckých řemesel. Poskytujeme služby pro projekty spojené s doškolováním a zvyšováním kvalifikace řemeslníků pro rozvoj činnosti a pro získání certifikátů k opravám na památkových objektech. Touto cestou chceme pomoci k revitalizaci brownfields a památkových objektů.