Značení potravin a pokrmů - Alergeny

 

Seminář k požadavkům Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a novelizace Zák.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s požadavky nařízení 1169/2011 a možnými formami uvádění informací o pokrmech a alergenech v zařízeních veřejného stravování jednotlivých typů. Usnesení EU, je platné od konce roku 2011 a bude nabývat účinnost dnem 13.12.2014. Proto je nezbytné k jeho uvádění do praxe přijmout řadu praktických opatření s ohledem na možnosti provozoven veřejného stravování a drobné potravinářské výroby.

Obsah Semináře:

  • aktualizovaná evropská legislativa a spotřebitel
  • povinnosti provozovatelů potravinářských podniků v souvislosti s tímto usnesením
  • označování potravin a pokrmů ve volném stravování a malé potravinářské výrobě: 
  • význam
  • obecné zásady poskytování informací o potravinách v oblasti volného stravování a malé potravinářské výrobě
  • povinné údaje – způsob uvádění údajů při prezentaci pokrmů a u výrobků, balené pokrmy
  • změny plynoucí z nového Nařízení 1169/2011/EU – uvádění do praxe
  • nové zásadní požadavky vyplývající z Nařízení 1169/2011/EU a jeho zapracování do novely Zák.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích v platném znění přijaté novely 2014 – čitelnost, dostupnost, alergeny, uvádění výživové hodnoty ve veřejném stravování a malovýrobě
  • dobrovolné poskytování informací a vazba na HACCP
  • vztah k HACCP včetně jeho inovací a k ostatním právním předpisům (zejména národní legislativě)

Rozsah semináře 4 vyučovací hodiny zpravidla od 9.00 do 12.30 hod.

Garantem semináře je Ing. Jan  Rothbauer   – Hygienická stanice hl. m. Prahy - odborný pracovník s praktickými znalostmi z oblasti hygieny výživy.

Účastníci obdrží osvědčení o účasti, studijní materiály včetně CD s vymezenými alergeny v EU 1169/2001 a praktické příklady.

Cena: 1.800,- Kč včetně DPH 21% (1.487,60 bez DPH 21%)

Termín školení:

 Termín školení bude stanoven podle zájmu účastníků

 

 

 Přihlášku na školení můžete vyplnit zde: Přihláška na školení